කුරුණෑගල නගරය සිමාවේ බිම් කොටස්

Published by RMC Property Developers (Pvt) Ltd 2020-02-14 Kurunegala, Kurunegala

Rs 200000

කුරුණෑගල නගරය සිමාවේ මුත්තෙට්ටුගල අසන්නයේ ප්‍රදාන මාර්ගයේ නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස් කිපයක්
කිපදෙනෙකුට පමනි සියලු පහසුකම් සහිත බැංකු ණය පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම


Contact

Property
Location : Kurunegala, Kurunegala

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us