කුරුණෑගල නගර සීමාවේ පදිංචි වන්න

Published by RMC Property Developers (Pvt) Ltd 2020-03-14 Kurunegala, Kurunegala

Rs 300000

කුරුණෑගල නගර සීමාවේ පදිංචි යට නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස් ජනප්‍රිය පාසල් සියලු පහසුකම් සහිතව නාගරික පහසුකම් සහිතව සුන්දර වෙල් යායකට යාව නිදහස්
පරිසරය කීපදෙනෙකු සදහා පමණි බැ0කු ණය පහසුකම් පහසු ගෙවිමේ ක්‍රම


Contact

Property
Location : Kurunegala, Kurunegala

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us