ඉඩමක් - කදානේගෙදර පන්නල

Published by RMC Property Developers (Pvt) Ltd 2020-03-14 Kurunegala, Pannala

Rs 500000

ලක්ෂ 5 ට ඉඩමක් කදානේගෙදර පදිංචියට බස් මාර්ගයට මුහුණ ලා නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස් සියලු පහසුකම් සහිතව සුන්දර පරිසරය බැ0කු ණය පහසු ගෙවිමේ ක්‍රම


Contact

Property
Location : Kurunegala, Pannala

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us