ඇහැලියගොඩ නගර සීමාවෙන් මනරම් බිම් කඩක්

Published by Sell Fast l Eheliyagoda Digital Partner 2020-03-19 Ratnapura, Eheliyagoda

Rs 50000

ඇහැලියගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් ඇහැලියගොඩ- දෙහිඕවිට ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව,නිස්කලංක මනරම් පරිසරයකින් වටවූ වටිනා බිම් කඩක්.. පදිංචියට අවශ්‍ය
විදුලිය, පිරිසිදු උල්පත් ජලය,විධිමත් මාර්ග ආදී සියළු පහසුකම් වලින් යුක්ත වේ..
ඇහැලියගොඩ,අවිස්සාවේල්ල නගර වලට ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වීමේ හැකියාව..
ජලය පරීක්ෂා කර සහතික කර ඇති බැවින් වතුර බෝතල් කරණයට ද, වෙනත් ඔිනෑම කර්මාන්තශාලාවක් සඳහා වුවද සුදුසු වේ..
වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහාද යෝග්‍ය ඉඩම් අප සතු බැවින් විමසන්න..


Contact

Property
Location : Ratnapura, Eheliyagoda

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us