ලක්ෂ 6 ට බි0ගිරිය ඉඩමක්

Published by RMC Property Developers (Pvt) Ltd 2020-03-26 Kurunegala, Bingiriya

Rs 40000

බි0ගිරිය නගර ය අසන්නයේ පදිංචි ඉතා සුදුසු බිම් කොටස් මුලින් ලක්ෂ 200000 දි ඉතිරි ය ට්ක ටික ගෙවා ගෙවා ගෙන
යන්න බැ0කු ණය පහසුකම් පහසු ගෙවිමේ ක්‍රම


Contact

Property
Location : Kurunegala, Bingiriya

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us