බද්දේගම නගරයට ආසන්නයෙන් ගොඩනැගිල්ලක්

Published by Sourthern Lanka Real Estate 2020-04-01 Galle, Baddegama

Rs 15500000

දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල
බද්දේගම-ගාල්ල බස් පාරට මුහුණලා අලුතින් ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ල. වර්ග අඩි 2000. බද්දේගමට කි.මි.4 යි. අධිවේගී පිවිසුමට කි. මි. 5 යි. ගාල්ලට කි. මි. 14 යි. කඩ කාමර සහ පිටුපස කොටස නිවාස ලෙස භාවිතා කල හැක.


Contact

Property
Location : Galle, Baddegama

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us