පුංචි පවුලට ඉස්තරම් නිවසක් - Kadawatha

Published by Yas Lands (Pvt) Ltd 2020-04-22 Gampaha, Kadawatha

Rs 6800000

කඩවත, ගෝනහේන පාරෙන්... ඔබේ පුංචි පවුලට මෙන්ම අතේ ඇති මුදලටත් ගැලපෙන ඉස්තරම් නිවසක්...
නිදන කාමර 2ක්
ආලින්දය
මුළුතැන්ගෙය
නානකාමරය හා
වාහන නැවතුම් අංගනක් සහිතව...


Contact

Property
Location : Gampaha, Kadawatha

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us