කෑගල්ලෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Mihikatha Property Sales 2020-04-22 Kegalle, Kegalle

Rs 110000

මෙම වටිනා තැනිතලා ඉඩම කෑගල්ල පොල්ගහවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 25ක් දුරින් පිහිටා ඇත.
කෑගල්ල නගරයට 5km.
පොල්ගහවෙලට 7km.
නල ජලය, විදුලිය, පිරිසිදු ඔප්පු, අනුමත කට්ටි සැලසුම් සහිතය.
වැඩි විස්තර සඳහා පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට කතා කරන්න.


Contact

Property
Location : Kegalle, Kegalle

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us