කහතුඩුව ,120 පාරෙන් - ඉඩමක්

Published by Wickramage Property 2020-05-06 Colombo, Piliyandala

Rs 290000

>> කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 10යි
>> 120 හොරණ-කොළඹ ප්‍රධාන පාරට මීටර් 900
>> සියලු පහසුකම් සපිරි පිළියන්දල නගරයට ඉතා ආසන්නව
>>ජාත්යන්තර පාසල් , සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණ අත ලඟින්ම
>>ආරක්ෂිත තාප්ප වලින් වටකර ඇති
>අඩි 20 පුළුල් තාර යෙදු මාර්ග ,
>> නල ජලය
>> විදුලිය
>>> වසර 5ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම්
>>> බැංකු ණය පහසුකම් ආයතනය මගින් සකසා දෙනු ලැබේ.
>>> එකවර ගෙවීමේදී සුවිශේෂී වට්ටම් මුදලක්


Contact

Property
Location : Colombo, Piliyandala

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us